กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนิสา ศิริสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุปรีดา ศรีฟ้า
ครู คศ.3

นายเตชสิทธิ์ ศรีสุเมธารัสมิ์
ครู คศ.2

นางสาวธิดารัตน์ จันทร์เอียด
ครู คศ.1

นางสาวแวโซเฟีย มานะกล้า
ครู คศ.1

นางสาวศิวพร รักไทรทอง
ครู คศ.1

นางสาววิสาริณ๊ วิชัยกุล
ครู คศ.1

นายปริญญา คานทอง
ครู คศ.1

นางสาวมัญชุนารถ รักเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรกนก บัวทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอธิศา ชูนวนศรี
ครูอัตราจ้าง

Mr.AL-NAASAN Ossama
ครูอัตราจ้าง

Mrs. VENICE LUGTO DELA CRUZ
ครูอัตราจ้าง