กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพัชราภรณ์ ชูนวลศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวรวัจน์ สารถวิล
ครู คศ.1

นางสาวปิยะนุข พรหมมาศ
ครู คศ.1

นางสาวมลฤดี ปานเปีย
ครู คศ.1

นางสาวณิชวรรณ ราษฏร์เจริญ
ครู คศ.1

นางสาวกุลสิริ ทองปาน
ครู คศ.1