เจ้าหน้าที่ - ลูกจ้าง

นางสาวเนาวรัตน์ เข็มขาว
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ

นางสาวศิริวิมล ลิ้มสุวรรณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวชนานันท์ พูลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวธัญวรรณ เทพทอง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวเกศริน พรหมจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกัญญาวีร์ เดี่ยววาณิชย์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายวิชาญ รัตนกาญจน์
ลุกจ้างประจำ

นายกฤษณะ เพ็ชร์ทอง
นักการ

นางพรพิศ พูลจิต
นักการ

นางอ่อนจันทร์ เอื้อสมาน
นักการ