ฝ่ายแนะแนว

นางสาวเยาวรัตน์ ประสานเชื้อ
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายแนะแนว

นางสาวจตุรพร ศุกรนันทน์
ครู คศ.1