กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศุภวัชร สุทธินุ่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอรัญญา เกื้อสกุล
ครู คศ.2

นางสาวกันยณา คงทอง
ครู คศ.2

นางสาววรรลภา พรหมทอง
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉรา รองเมือง
ครู คศ.1

นายสืบสกุล พงษ์จุ้ย
ครูผู้ช่วย

นายภิญญาพัชญ์ ปัทมากร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมาราตี แซ่คู
ครูอัตราจ้าง