กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวเอรวรรณ เมืองทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชาว ทิพย์บรรพต
ครูผู้ช่วย

นายธนกฤต สุขเกษม
ครูผู้ช่วย

นายชาญวิทย์ สังข์ช่วยนา
ครูอัตราจ้าง