กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุระชัย ศรีเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธีรพล ใจกว้าง
ครู คศ.2

นางลินทิพย์ โชคคณาพิทักษ์
ครู คศ.2

นางสาวฤทัยรัตน์ ทองนวน
ครู คศ.1

นางสาวอิสริยาภรณ์ จิตรมุ่ง
ครู คศ.1

นางสาวทิตติยา เฟื่องเกษม
ครู คศ.1

นางสาวมยุรี แสงน่วม
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัลลิกา ไชยวิก
ครูผู้ช่วย

นายอารีฟีน อับดุลอารี
ครูผู้ช่วย

นายสดายุ ศรีเสริม
ครูอัตราจ้าง

นายเรืองศักดิ์ ชื่นโคกกรวด
ครูอัตราจ้าง