กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอดิเทพ เวชกะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ผ่อง
ครู คศ.3

นางสาวกิราณี สมเชื้อ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวดี รามคง
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ จิตติศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวพิจิตรา หมัดหล๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวจิราภรณ์ มูลี
ครู คศ.1

นางสุพรรณี เส้งตุ้ง
ครู คศ.1

นางสาวเจนจิรา ยมขรร
ครู คศ.1

นางสาวสุมนา ธนภาษ
ครู คศ.2

นางสาวพัชรินทร์ หนูพระอินทร์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0857825775

นางสาวขนิดา กุลฤทธิ์
ครู คศ.1

นายสุทธินันท์ ศรีสุจริต
ครูผู้ช่วย

นางสาวนารีรัตน์ หนักแน่น
ครูผู้ช่วย

นายปฐม ชัยชนะ
ครูผู้ช่วย