กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธิติมา เดชภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายไชยภพ ห้งเขียบ
ครู คศ.2

นางสาวเมธีนันท์ ด่วนเดิน
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา ใจซื่อ
ครู คศ.1

นางพรรณศิริ เรืองจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวนูรลีซา หะยีสาและ
ครู คศ.1

นายธีรพงษ์ สายทองแท้
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตน์ชนก พื้นปูม
ครูอัตราจ้าง