กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิรภัสสร ศรีทวีลาภสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิราพร คงเพชร
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ เมืองเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวนพมาศ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวซูกี สีทอง
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา อ่อนวัช
ครู คศ.1

นางสาวมาเรียม เกษธิมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพร เพชรชู
พนักงานราชการ