ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูพลังแห่งแผ่นดิน
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูพลังแห่งแผ่นดิน "คุรุคุณธรรม" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา และโรงเรียนเกาะสมุยขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน คือ
นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพร และ นางกมลา รักษ์วงค์
ประกาศโรงเรียนเกาะสมุย-เรื่อง-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันห้องโครงการพิเศษม.1-และม.4
ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 2565
การรับนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบัน เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศโรงเรียนเกาะสมุย  การรับนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบัน เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้จัดงานเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน ด้วยรูปแบบร่วมพัฒนา
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้จัดงานเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน ด้วยรูปแบบร่วมพัฒนา (Cooperative Development Supervision) โดยจัดการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และประกวดเว็บไซต์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้โรงเรียนเกาะสมุยได้รับรางวัลสถานศึกษาระดับดีมากในการประกวดเว็บไซต์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ วันที่ 13 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป
*หมายเหตุ กำหนดการจ่ายเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site
ขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์1/2564
หนังสือยินยอมให้โรงเรียนดำเนินการ
ใบมอบตัวนักเรียน
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน
ประกาศรับนักเรียนปี 2564 ปรับปรุงเปิด 1 มิถุนายน 2564
ค่าบำรุงการศึกษา
การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน
ใบมอบตัวนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.4
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนเกาะสมุย
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเกาะสมุย รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โดยนักเรียนและผู้ปกครองสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ QR CODEหรือสำนักงานวิชาการโรงเรียนเกาะสมุย 

ขอแสดงความยินดี แด่คุณครูที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนเกาะสมุยขอแสดงความยินดีกับคุณครูเพ็ญศรี  จันทร์ผ่อง  คุณครูสุนิสา  ศิริสุข  และคุณครูสุชาดาใจซื่อ  ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ขอแสดงความยินดี แด่คุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน
โรงเรียนเกาะสมุย ขอแสดงความยินดี แด่คุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
ผู้บริหารและคณะครู ได้รับรางวัลโครงการครูดีไม่มีอบายมุข
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับรางวัลโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๐)
To be number 1
กิจกรรมการประกวดเยาวชน เก่งและดี  To Be Number One Idol 11  ประจำปีการศึกษา 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ  มาสมัครกันเยอะๆนะคะ

 

การขายทอดตลาดอาคารประกอบ หอประชุม
การขายทอดตลาดอาคารประกอบ หอประชุม
ประกาศขายทอดตลาด
การประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเกาะสมุย
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๓
โรงเรียนเกาะสมุย ขอแสดงความยินดี แด่คุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑