ภาพกิจกรรม
การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้
       เมื่อวันจันทร์ที่19 ตุลาคม 2563 นายวัชระ รัตนบุรีและนางสาวเพ็ญศรี จันทร์ผ่อง
ได้รับเกียรติบัตรการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,14:16   อ่าน 31 ครั้ง