ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ตารางสอน สำหรับครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.97 KB 13897
ตารางเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.6 KB 13894
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48.49 KB 13577
ตารางสรุปกิจกรรมPLC Word Document ขนาดไฟล์ 44.39 KB 26979
ใบงานบันทึกPLC Word Document ขนาดไฟล์ 959.27 KB 26987
บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่มPLC Word Document ขนาดไฟล์ 39.45 KB 26972
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 527.31 KB 27016
ตัวอย่างรายงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 139.83 KB 26975
ตัวอย่างงานวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.13 KB 27085
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ONLINE PHASE แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเกาะสมุย 11948
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 18833
งานประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.52 KB 11949
ตัวอย่างเครื่องมือเก็บข้อมูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 11946
Upload ข้อมูลต่างๆ 11947
แบบฟอร์มข้อมูลงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 141.45 KB 11949
แบบฟอร์มบันทึกแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 25.34 KB 11942
แบบฟอร์มการประกาศค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 72.06 KB 11943
แบบฟอร์มข้อมูลงานงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 13.64 KB 11944
แบบฟอร์มข้อมูลงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 40.4 KB 11949
แบบฟอร์มข้อมูลการได้รับรางวัลของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 13.99 KB 11947
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.34 KB 11946