ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
การจัดการเรียนการสอน
ตารางเรียน สำหรับนักเรียน 1/2564 ฉบับล่าสุด 12/06/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 31
ตารางสอน สำหรับครูผู้สอน 1/2564 ฉบับล่าสุด 12/06/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.03 KB 3
งานรับสมัครนักเรียน 2564
ใบมอบตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.38 KB 3720
แบบเก็บข้อมุลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.79 KB 3301
หนังสือยินยอมให้โรงเรียนดำเนินการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.61 KB 3224
ประกาศรับนักเรียนปี 2564 ปรับปรุงเปิด 1 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.66 KB 7208
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.45 KB 7997
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนเกาะสมุย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.61 KB 7961
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.1 KB 7978
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.79 KB 8044
ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.38 KB 8259
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ตารางสอน สำหรับครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.97 KB 24318
ตารางเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.6 KB 24421
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48.49 KB 23928
ตารางสรุปกิจกรรมPLC Word Document ขนาดไฟล์ 44.39 KB 37291
ใบงานบันทึกPLC Word Document ขนาดไฟล์ 959.27 KB 37301
บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่มPLC Word Document ขนาดไฟล์ 39.45 KB 37306
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 527.31 KB 37531
ตัวอย่างรายงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 139.83 KB 37300
ตัวอย่างงานวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.13 KB 37551
งานประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.52 KB 22275
ตัวอย่างเครื่องมือเก็บข้อมูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 22262
แบบฟอร์มข้อมูลงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 141.45 KB 22265
แบบฟอร์มบันทึกแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 25.34 KB 22258
แบบฟอร์มการประกาศค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 72.06 KB 22259
แบบฟอร์มข้อมูลงานงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 13.64 KB 22258
แบบฟอร์มข้อมูลงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 40.4 KB 22268
แบบฟอร์มข้อมูลการได้รับรางวัลของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 13.99 KB 22257
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.34 KB 22266
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ONLINE PHASE แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเกาะสมุย 22278
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 29157