ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
บันทึกข้อความขออนุมัติเใช้เงินงบประมาณ ไฟล์WORD 115
บันทึกข้อความขออนุมัติเใช้เงินงบประมาณ ไฟล์PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.37 KB 113
การจัดการเรียนการสอน
ตารางเรียน สำหรับนักเรียน 1/2564 ฉบับล่าสุด 12/06/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 48533
ตารางสอน สำหรับครูผู้สอน 1/2564 ฉบับล่าสุด 12/06/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.03 KB 48562
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
บันทึกหลังสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.24 KB 44215
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผน Word Document ขนาดไฟล์ 34.43 KB 44207
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 44209
ตารางสอน สำหรับครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.97 KB 48333
ตารางเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.6 KB 48224
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48.49 KB 48609
ตารางสรุปกิจกรรมPLC Word Document ขนาดไฟล์ 44.39 KB 48306
ใบงานบันทึกPLC Word Document ขนาดไฟล์ 959.27 KB 48580
บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่มPLC Word Document ขนาดไฟล์ 39.45 KB 48441
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 527.31 KB 51094
ตัวอย่างรายงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 139.83 KB 48303
ตัวอย่างงานวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.13 KB 48521
งานรับสมัครนักเรียน
หนังสือยินยอมให้โรงเรียนดำเนินการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.77 KB 129
ใบมอบตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.38 KB 128
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.79 KB 125
ประกาศรับนักเรียนปี 2564 ปรับปรุงเปิด 1 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.66 KB 48186
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.45 KB 48252
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนเกาะสมุย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.61 KB 48237
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.1 KB 48395
กลุ่มงานบริหารบุคคล
แบบประเมินผู้บริหารชำนาญการพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 2
แบบประเมินผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 105
แบบประเมินครูไม่มีวิทยะฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 201
แบบประเมินครูชำนาญการพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 111
แบบประเมินครูชำนาญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 121
แบบประเมินครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.08 KB 131
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บันทึกข้อความขอแลกเวร Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 36629
>ONLINE PHASE แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเกาะสมุย 48503
>ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 48519
งานประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.52 KB 48503
ตัวอย่างเครื่องมือเก็บข้อมูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 48217
แบบฟอร์มข้อมูลงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 141.45 KB 48192
แบบฟอร์มบันทึกแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 25.34 KB 48486
แบบฟอร์มการประกาศค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 72.06 KB 48488
แบบฟอร์มข้อมูลงานงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 13.64 KB 48218
แบบฟอร์มข้อมูลงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 40.4 KB 48209
แบบฟอร์มข้อมูลการได้รับรางวัลของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 13.99 KB 48513
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.34 KB 48558