ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น เพศ รวม(คน)
ชาย หญิง
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 170 152 322
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 161 166 327
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 146 126 272
รวม (1) 477 444 921
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 70 101 171
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 42 93 135
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 45 82 127
รวม (2) 157 276 433
รวม  (1)+(2) 634 720 1,354