พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
            ๑)  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
          ๒)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม ดำรงความเป็นไทย 
          ๓)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพเพื่อก้าวสู่สากล
          ๔)  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
          ๕)  ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ
          ๖)  ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
          ๗)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและมีประสิทธิภาพ
          ๘)  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          ๙)  ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง