วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

         
“โรงเรียนเกาะสมุยจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังวิถีแบบไทย ก้าวไกลรู้ทันเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพสู่สากล ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ”


ปรัชญาประจำโรงเรียน
         

ประพฤติงาม  ความรู้ดี  มีแนวอาชีพ


คติพจน์ประจำโรงเรียน
        
  “สุวิชาโน  ภวํ  โหติ”  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          เด็กดี มีคุณธรรม


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
       
   ยิ้มไหว้ ทักท้ายกัน