สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
“เรือสำเภากำลังแล่นใบ  อยู่ใกล้เกาะสมุย  บรรจุอยู่ในวงกลม”
          หมายถึง  การศึกษาจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยความอดทนต่อความยากลำบาก เปรียบเสมือนเรือสำเภา ที่ต้องแล่นฝ่าคลื่นลมอยู่ใน
ทะเลกว้าง ก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางอักษรย่อของโรงเรียน

ก.ส.สีประจำโรงเรียน

         ทะเล-ขาว เป็นสีของท้องทะเล  สีของท้องฟ้า
-  สีทะเล หมายถึง ความหนักแน่นรักถิ่นกำเนิด
-  สีขาว หมายถึง ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมอันงดงาม  จิตใจบริสุทธิ์  ยึดมั่นในศาสนา