ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
 
                 ชื่อโรงเรียนเกาะสมุย  ที่ตั้ง ๑๔ หมู่ ๑ ตำบลลิปะน้อย  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ โทร ๐-๗๗๔๒-๓๒๕๑ โทรสาร ๐-๗๗๔๒-๓๒๕๑  E-mail : info@samuischool.ac.th  Website :www.samuischool.ac.th เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖  เนื้อที่  ๓๑  ไร่ ๘๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๕ ตำบล  ได้แก่ ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย ตำบลตลิ่งงาม ตำบลหน้าเมือง และตำบลมะเร็ต

             โรงเรียนเกาะสมุย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ใช้อาคารเรียนนักธรรมศรีทวีป (วัดใหม่) ม.๕ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายเสงี่ยม ขำรักษ์ เป็นครูใหญ่ และมีท่านพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ (วัฒน์ ปุญญศิริ) เจ้าอาวาสวัดศรีทวีป เป็นผู้อุปการะโรงเรียน ในปี ๒๔๙๓ อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ๑ หลัง เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

                   พ.ศ. ๒๕๐๙ เข้าร่วมโครงการปรับปรุงมัธยมชนบท (คมช.) และขณะเดียวกันประชาชนในอำเภอเกาะสมุยได้บริจาคที่ดินเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ ๔๒ ไร่ และได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ ๒๑๒ จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างในที่ดินแปลงใหม่ และย้ายมาใช้สถานศึกษาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑
                      พ.ศ. ๒๕๑๑  เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมแบบประสม  (คมส.)
                      พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                     โรงเรียนเกาะสมุยเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ ๓ และเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปัจจุบันโรงเรียนได้ประสานงานและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจได้เรียนวิชาภาษาจีน และภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา และได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและการใช้ห้องสมุด เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ